fbpx
תרגישו שיפור כבר מהשיעור הראשון!

תקנון אנגלית עסקית

הסכם התקשרות - Talking English

כל האמור להלן בהסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מופנה גם לנשים.

אנא קרא בעיון הסכם זה לפני אישורו, ואשר את קריאות לשם הפעלת חשבונך והתחלת השירות.

 1. Talking Israel מבית  Talking global Y.Y LTD (להלן: "החברה")
 2. באמצעות הפלטפורמה ניתן לקבל שיעורי אנגלית על ידי מורים מרחבי תבל (להלן: "שיעורי האנגלית").
 3. אתה מצהיר ומאשר כי:
 4. הינך בן 18 שנים לפחות.
 5. הינך אפוטרופוס טבעי או מכח הדין על קטין הרשום בחשבון או התקשרת מטעמו.
 6. היות שידוע לי כי לימודים הינם עניין סובייקטיבי אזי האתר/החברה אינם אחראיים לתוצאות השיעורים והלימוד ו/או שיפור האנגלית.
 7. במקרה של שימוש בפיקדון צבאי כאמצעי תשלום – הנני מצהיר כי חייל משוחרר אשר מעוניין לשלם עבור שיעורי האנגלית באמצעות היפקדון האישי ואני מאשר כי הנני בעל תעודת בגרות וכי רכישת שיעורי האנגלית הינה למטרת הכנה ללימודים אקדמאיים ו/או למבחני אמיר"ם.
 8. השימוש בפלטפורמה מחייב רישום כמשתמש במסגרתו ימסור המשתמש את פרטיו (שם מלא; ת.ז.; מען, טלפון; דוא"ל וכו') וכן אמצעי תשלום בכרטיס אשראי/ העברה בנקאית/ הוראת קבע/ אפליקציית תשלומים בהתאם לפרטי החשבון שימסרו נציגי החברה, וכן יבחר המשתמש שם וסיסמא לצורך כניסה לצורך שימוש באתר.
 9. המשתמש יבחר בעצמו את מועדי קיום השיעורים וזאת באמצעות מערכת "תאזמן" אשר בשימוש החברה.
 10. השימוש באתר הוא למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש התכנים מתוך האתר, לרבות קבלת שיעורים.
 11. אין ליצור בכל דרך שהיא לקט או אוסף או מאגר שיכילו תכנים ו/או מידע מהאתר/ מהפלטפורמה.
 12. אין לעשות כל שימוש באתר/ בפלטפורמה למטרות שאינן חוקיות, לרבות העלאת תוכן שיקרי, מעליב וכו'


עלות השיעורים –

 1. עלות שיעור מלא אנגלית עסקית (50 דק') שאינו במסגרת המסלול הינה 180 ש"ח.
 2. התלמיד יוכל לרכוש את המסלול המומלץ ע"י הגורם המקצועי מטעם החברה.
 3. המסלול יהיה בתוקף של 12 חודשים מיום ההתקשרות.
 4. לאחר סיום המסלול הנ"ל יהיה המשתמש רשאי להתקשר ולבחור מסלול המשך ממגוון המסלולים של החברה כפי שיהיו מעת לעת.
 5. לאתר/פלטפורמה ו/או למנהל ו/או למפעיל הזכות לעדכן מפעם לפעם את המחירים הנ"ל והם יחולו על בחירת מסלולים שיעשו לאחר עדכון המחיר.
 1. התשלומים:

    6.1. התשלום בגין שיעור הניסיון והמסלולים יבוצע עובר לבחירתם.
    6.1.1.מורה ימתין מקסימום כ-15 דק' מתחילת שיעור הניסיון ועד הצטרפות התלמיד/ה. לאחר מכן במידה והתלמיד לא יופיע, יהיה עליו לתאם ולשלם בעבור שיעור ניסיון חדש.
 6.2.התשלום יבוצע באמצעות חיוב כרטיס אשראי שימסור המשתמש לנציגי החברה/ העברה בנקאית/ אפליקציית תשלומים בהתאם לפרטי החשבון שימסרו נציגי החברה.

 ביטול העסקה/ המנוי –

 1. המשתמש יהיה זכאי לבטל את ההתקשרות בתוך 14 ימי עבודה מיום עשיית ההתקשרות וזאת בתנאי שלא מימש את ההתקשרות והתחיל בשיעורים והוא ישלם דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר ההתקשרות או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.
 2. לאחר תחילת מימוש ההתקשרות המשתמש יהיה זכאי לבטל ההתקשרות ויהיה זכאי להשבה כדלקמן: סכום העסקה בקיזוז עלות השיעורים שנצרכו בפועל לפי מחיר מלא לפי: שיעור מלא לבוגרים שאינו במסגרת המסלול הינה 180 ש"ח.
 3. עד חודש קלנדרי מיום ההתקשרות, המשתמש יהיה זכאי לבטל את ההתקשרות ויהיה זכאי להשבה בגין השיעורים שלא צרך או ל-70% משווי העסקה, לפי הנמוך שביניהם.
 4. עד חודשיים קלנדריים מיום ההתקשרות, המשתמש יהיה זכאי לבטל את ההתקשרות ויהיה זכאי להשבה בגין השיעורים שלא צרך או ל-60% משווי העסקה, לפי הנמוך שביניהם.
 5. עד ל-3 חודשים קלנדריים מיום ההתקשרות, המשתמש יהיה זכאי לבטל את ההתקשרות ויהיה זכאי להשבה בגין השיעורים שלא צרך או ל-50% משווי העסקה, לפי הנמוך שביניהם.


כללי

 1. כל התכנים המתפרסמים באתר/פלטפורמה הינם בבעלות מפעיל ו/או מנהל האתר והורדתם ו/או העתקתם על ידי המשתמש הינם לשימושו האישי והלא; מסחרי של אותו משתמש.
 2. אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, להעלות, להוריד, לשווק, לתרגם או להפיץ בכל דרך שהיא חומר כלשהו מאתר זה אלא לשימוש אישי ולא מסחרי בלבד תוך שמירה של כל ההודעות לגבי זכויות יוצרים ויתר הזכויות הקנייניות האחרות.
 3. בכל מקרה אין להעתיק ו/או להפיץ ו/או להעביר חומר מהאתר במלואו או בחלקו.
 4. היה והורדה ברשות תוכנה ו/או תכנית מאתר זה, אזי התוכנה ו/או התוכנית ניתנות ברישיון מוגבל בזמן עד לסיום ההתקשרות והזכויות הקנייניות נשמרות בידי האתר ו/או מנהל ו/או מפעיל האתר.
 5.  אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, הסורקים ו/או מעתיקים ו/או מאחזרים באופן מלא או חלקי מידע ותכנים אחרים.
 6. האתר מחויב להגנת הפרטיות של המשתמשים ואינו חולק מידע עם צדדים שלישיים. יחד עם זאת האתר ו/או מפעילו ו/או מנהלו ו/או מי מטעמו לא יהיו האחראים לפעולות צדדים שלישיים אשר יפרו את הצהרת התחייבות האחריות של האתר.
 7. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או מחלוקת לגבי ההסכם ו/או ההתקשרות יהיו בסמכות המקומית הבלעדית של בית משפט המוסמכים בתל אביב.
 8. בהצטרפות להתקשרות ותחילת השימוש באפליקציית "תאזמן" הנני מאשר כי קראתי והבנתי את האמור לעיל ומסכים לכל התנאים והחיובים המפורטים לעיל.
 9. כל תלמיד זכאי להקפיא את המנוי שברשותו ל-90 ימים בהתאם להודעה רשמית למפעיל ורק בתקופה בה המנוי בתקוף.

רוצה לשפר את האנגלית?

רוצה לשפר את האנגלית?

Let's talk English

רוצה לשפר את האנגלית?

Let's talk English

רוצה לשפר את האנגלית?

Let's talk kids

רוצה לשפר את האנגלית?

Let's talk English

רוצה לשפר את האנגלית?

Let's talk business

רוצה לשפר את האנגלית?