fbpx
תרגישו שיפור כבר מהשיעור הראשון!

תקנון הגרלת מונדיאל 2022 / Talking

הגדרות
1 .בן משפחה – בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות כמוגדר בהודעה.

2 .ההגרלה – הגרלה נושאת פרס בהתאם להוראות ההודעה ותקנון זה.

3. תקופת ההגרלה – בין בתאריכים 15.11.2022-18.12.2022

4. מועד ההגרלה – 19.12.2022

5 .מיקום ההגרלה – במשרדי עורכת ההגרלה.

6. הפרס – טלוויזיה מתוצרת hisense דגם HISENSE 50" CLASS A6 SERIES LED 4K UHD SMART GOOGLE TV

7 .ההודעה – הודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין,
התשל"ז-1977.

8 .עורכת ההגרלה – חב' טוקינג גלובל י.י. בע"מ ח.פ. 516626397 מדרך מנחם בגין 74 ,בתל אביב.

9 .המפקח – עו"ד יצחק ינקו מרח' יגאל אלון 155 ,תל אביב.

10 .משתתף – אדם בגיר )מגיל 18 ומעלה( וכשיר משפטית ואשר עומד בתנאים הבאים: בתקופת ההגרלה רכש
מעורכת הגרלה קורסים המיועדים לבוגרים ו/או ילדים ו/או עסקים ו/או הכנה לראיון עבודה והוא מתכוון
למצות את הקורס במלואו. במקרה של רכישת קורס לילדים אזי הבגיר האפוטרופוס לילד יהיה זכאי
להשתתף בהגרלה במקום הילד. כל משתתף מוגבל להירשם פעם אחת להגרלה.

11 .דרכי רישום – הרישום להגרלה יעשה באמצעות אמצעי המדיה הדיגיטלית של עורכת ההגרלה בעמודי
הרשתות החברתיות ובאתר il.co.talking.www בתקופת ההגרלה.

12 .תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. ההשתתפות בתחרות, בהתאם להוראות תקנון זה,
מיועדת לגברים ונשים כאחד
כללי ההגרלה

13 .למען הסדר הטוב מובהר בזאת כי תוגרל רק טלוויזיה אחת ולא מובטח פרס לכל משתתף בהגרלה.

14 .הזכות להשתתף בהגרלה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

15 .ההשתתפות בהגרלה תעשה באמצעות דרכי הרישום כמפורט לעיל.

16 .ההגרלה תפורסם באמצעי המדיה הדיגיטלית של עורכת ההגרלה בעמודי הרשתות החברתיות ובאתר
.www.talking.co.il

17 .ההגרלה תבוצע כדלקמן: במועד ביצוע ההגרלה פרטי המשתתפים כרשום במאגר המשתתפים יודפסו
בנפרד על נייר ויקופלו בצורה שלא ניתן לראות את פרטי המשתתף )להלן: "הפתקים"(. הפתקים ירוכזו
ויוכנסו לתוך תיבה, יעורבבו ונציג מטעם עורכת ההגרלה ישלוף בצורה אקראית פתק שהפרטים של הרשום
בו יהיה הזוכה בהגרלה.
516626397 ,ישראל Talking

18 .פרטי הזוכה יפורסמו באמצעי המדיה הדיגיטלית של עורכת ההגרלה בעמודי הרשתות החברתיות ובאתר
il.co.talking.www וכן תשלח לו הודעה בדוא"ל בהתאם לפרטים שמסר לעורכת ההגרלה ו/או בשיחה
טלפונית.

19 .בטרם מסירת הפרס רשאית עורכת ההגרלה לבקשה מהזוכה תעודת זהות לאימות פרטיו.

20 .איסוף הפרס יעשה בתוך 30 יום ממשרדי עורכת ההגרלה בהתאם לפרטים דלעיל. זוכה שלא מימש את
הפרס מכל סיבה שהיא ו/או יאבד את הפרס לא יהיה זכאי לזיכוי ו/או פיצוי ו/או שווה ערך אחר.

21 .תקינות ואיכות הפרס הינה באחריות היבואן ו/או היצרן ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה
בקשר עם כך כלפי עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה.

22 .תוצאות ההגרלה תהיינה סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

23 .משתתף שינהג בהגרלה בחוסר תום לב ו/או יפר הוראות תקנון זה על מנת לזכות בפרס – תיפסל
השתתפותו.

24 .ההשתתפות בהגרלה אסורה על עורכת ההגרלה, מנהליה, עובדיה, המפקח על ההגרלה ובני משפחותיהם.

25 .הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה לאחר, להחלפה, לשינוי או להמרה בכסף או בשווה כסף.

26 .במעמד מסירת הפרס ייאשר הזוכה בחתימתו בכתב את קבלת הפרס.

27 .למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי הפרס הינו סופי וככל שתוטל חבות מס בגין הפרס אזי המשתתף ישא בה.

28 .היה ויקבע שסעיף מסעיפי התקנון הינו בלתי חוקי ו/או בטל ו/או לא ניתן לאכיפה הרי שאין בכך להשפיע על
שאר סעיפי התקנון היות שכל סעיף עומד בפני עצמו.

29 .לעורכת ההגרלה שיקול דעת בלעדי להאריך את תקופת ההגרלה.

רוצה לשפר את האנגלית?

רוצה לשפר את האנגלית?

Let's talk English

רוצה לשפר את האנגלית?

Let's talk English

רוצה לשפר את האנגלית?

Let's talk kids

רוצה לשפר את האנגלית?

Let's talk English

רוצה לשפר את האנגלית?

Let's talk business

רוצה לשפר את האנגלית?